Spawanie gazowe - na czym polega
10 / 100

Spawanie gazowe jest również nazywane spawaniem autogenowym i ma dwie funkcje: jest stosowany jako proces łączenia do spawania złącza lub jako proces powlekania do spawania. Spawanie gazowe pozostaje preferowane w niektórych obszarach zastosowań.

Krzysztof Hadała

W ten sposób działa spawanie gazowe / spawanie oksydowe

Spawanie gazowe – lub spawanie autogenowe – jest stosowane jako metody łączenia spawania złącza i jako proces powlekania do spawania powierzchniowego. Prawie każda stal lub zakład obróbki metali wykorzystuje latarkę spawalniczy. Oprócz wielu procesów spawania łukowego, spawanie oksydu jest preferowane w niektórych obszarach zastosowań.

Utopienie materiału bazowego i materiału spawalniczego odbywa się pod ograniczonym lokalnie efektem płomienia tlenu acetylenowego.

W przypadku wyboru spawania samonaskładnego nacisk kładziony jest na aspekty techniczne i ekonomiczne. Dzięki prawidłowemu przepływowi płomienia, cienkie konstrukcje arkuszy można łatwo spawać przy niewielkim wysiłku.

Dobrze wyszkolony spawacz gazowy może bezpiecznie spawać rury do ziemi szwu. Jest to decydujące przy spawaniu w konstrukcji rurociągu, ponieważ korzystne są dobre wypełnianie szczeliny i bardziej ekonomiczne spawanie rur do około 150 mm.

Pamiętnik tlenu acetylenowego może być stosowany powszechnie, aby np. B. Rury do zginania, do produkcji rur, do bezpośrednich rur z płomieniem lub do zakładania połączeń lutownicze.

Wreszcie należy wymienić duży obszar spawania naprawczego, ponieważ nawet przy trudnym kursie szwowym bez zbyt złożonego przygotowania szwu z płomieniem możliwe są doskonałe połączenia spawalnicze.

1. Gazy spawalnicze

acetylen

W procesach technologii tlenowo-paliwowej można stosować różne gazy paliwowe. Spawanie gazowe (także spawanie tlenowo-paliwowe) jest możliwe wyłącznie przy użyciu acetylenu. W procesie można skutecznie wykorzystać następujące zalety acetylenu.

→Najwyższa temperatura płomienia: 3160℃
→Szybkie wprowadzanie ciepła do elementu
→Precyzyjne, zlokalizowane wprowadzanie ciepła do elementu
→Precyzyjne ustawienie neutralnego płomienia spawania

Ciągłe pobieranie acetylenu z pojedynczej butli jest ograniczone do 350-5001/h, w zależności od wielkości butli. W przypadku większego zużycia (patrz palniki spawalnicze) pojedyncze butelki łączy się za pomocą złączy butelkowych lub stosuje się wiązki butelek.

tlen

Do spalenia acetylenu w płomieniu spawalniczym potrzebny jest tlen. Ilość pobieranego tlenu zależy od wielkości butelki i natężenia przepływu reduktora ciśnienia. Tlen można również dostarczać w postaci płynnej w izolowanych termicznie zbiornikach. Informacje na temat obchodzenia się z butlami ze sprężonym gazem można znaleźć w instrukcjach bezpieczeństwa IGV dotyczących obchodzenia się z butlami ze sprężonym gazem.

2. Palnik spawalniczy

Jako palniki stosuje się palniki wtryskowe. Tlen przepływa przez dyszę ciśnieniową pod ciśnieniem od 1,8 do 2,5 bar. Prędkość przepływu powoduje efekt ssania w obszarze dyszy ssącej (wtryskiwacza). Acetylen wpływa do dyszy ssącej pod ciśnieniem od 0,2 do 0,8 bara i jest zasysany do dyszy mieszającej przez strumień tlenu, mieszany z tlenem w rurze mieszającej i zapalany po wyjściu z dyszy gazowej. Do sprawdzenia działania palnika inżektorowego idealnie nadaje się tzw. test ssania. Do uchwytu spawalniczego podłączony jest wyłącznie wąż tlenowy.

Gdy zawór tlenu i paliwa gazowego jest otwarty, musi być zauważalne zasysanie spowodowane przepływem tlenu przez przyłącze gazu palnego. Jeżeli tak nie jest, palnik jest uszkodzony.

Wkładki spawalnicze

Uchwyty uchwytów spawalniczych wyposażone są w różne wkładki spawalnicze w zależności od grubości materiału. Rozróżnia się rozmiary od 0 do 10. Wkładka spawalnicza w rozmiarze 3 osiąga zakres spawania 2-4 mm. Aby z grubsza określić zapotrzebowanie na acetylen, należy przyjąć średnią wartość dolnego i górnego zakresu spawania i wynik pomnożyć przez 100 1/h. Dla palnika 2-4mm (rozmiar 3) oznacza to (2+4)/2 x 100 1/h = 300 1/h. Dla praktyka oznacza to, że ta wkładka spawalnicza może pracować na jednej butelce.

Zapalanie i regulacja płomienia spawalniczego:

→Otwórz zawory butli o pół obrotu
→Wyreguluj ciśnienie robocze w zależności od wielkości palnika za pomocą śruby regulacyjnej (acetylen 0,2 do 0,8 bar; tlen 1,8 do 2,5 bar)
→Otwórz zawór odcinający tlen na palniku i poczekaj, aż wypłynąć przez kilka sekund
→Zamknij zawór, aż będzie niewielki przepływ gazu
→Otwórz zawór odcinający acetylen o ćwierć obrotu i pozwól, aby mieszanina gazowa wypłynęła przez kilka sekund
→Użyj zapalniczki, aby zapalić płomień
→Wyreguluj płomień za pomocą zaworów na uchwycie (patrz regulacja płomienia)

Zakończenie procesu spawania/wygaszenie płomienia:

→Zamknij zawór paliwa gazowego, a następnie zamknij zawór tlenu

3. Urządzenia zabezpieczające

Urządzenia zabezpieczające zgodne z normą DIN EN 730-1/1SO 5175 służą do ochrony reduktora ciśnienia, reduktora ciśnienia, węży gazowych, a przede wszystkim butli gazowej przed niekontrolowanym powrotem gazu i cofaniem się płomienia. Urządzenia zabezpieczające można zamocować na uchwycie, w wężu gazowym lub na reduktorze ciśnienia. Ich wielkość powinna być dostosowana do wymaganego natężenia przepływu w danej aplikacji. Stosowanie wolniej przepływającego acetylenu jest obowiązkowe, użycie tlenu jest opcjonalne. Rozróżnia się urządzenia zabezpieczające sterowane ciśnieniem i temperaturą.

W systemach akumulatorów butelkowych należy zainstalować urządzenie zabezpieczające punkt poboru. Urządzenia zabezpieczające muszą być sprawdzane co roku przez wykwalifikowaną osobę. Test musi być udokumentowany.

4. Płomień acetylenowo-tlenowy

Płomień składa się z dwóch obszarów. Częściowe spalanie acetylenu następuje w płomieniu pierwotnym przy pomocy tlenu (1 część) dostarczanego z butli. W płomieniu wtórnym acetylen ulega całkowitemu spaleniu, a z powietrza usuwany jest tlen (1,5 części). Dlatego też istotne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji i wentylacji, szczególnie w wąskich pomieszczeniach oraz przy zastosowaniu dużych wkładów palnikowych, aby spełnić wymogi bezpieczeństwa związane z brakiem tlenu w otaczającym powietrzu.

Ostro zaznaczony główny stożek płomienia ułatwia regulację wzoru płomienia bez konieczności stosowania skomplikowanych urządzeń pomiarowych. Maksymalna temperatura płomienia acetylenowo-tlenowego wynosi ok. 3160 oc przy stosunku mieszania 1:1,1.

Do spawania stali stosuje się płomień neutralny. Płomień redukujący jest korzystny przy napawaniu, a płomień utleniający stosuje się do spawania mosiądzu. Obszar roboczy podczas spawania stali wynosi 3-5 mm przed jasnym stożkiem płomienia, aby wykorzystać najwyższą temperaturę płomienia. Występuje atmosfera redukująca, która zapobiega utlenianiu metalu spoiny i topiącego się pręta spawalniczego. Płomień chroni zatem proces spawania przed szkodliwym działaniem tlenu ze strychu.

5. Pręty spawalnicze i kształtowniki złączy w spawaniu gazowym

Pręty spawalnicze do stali konstrukcyjnych ogólnych i stali żaroodpornych są znormalizowane w normie DIN EN 12536. Nazwa dodatkowego materiału do stali konstrukcyjnej S 355 brzmi: Pręt spawalniczy DIN EN 12536 – O rys. Podczas spawania gazowego czystej miedzi (Cu-DHP) należy dodać trochę cyny (CuSn1), aby poprawić płynność. W normie DIN EN ISO 9692 wymieniono kształty złączy do spawania gazowego stali.

6. Proces spawania gazowego

Jeziorko spawalnicze powstaje w wyniku bezpośredniego i miejscowego działania płomienia acetylenowo-tlenowego. Ciepło i metal wypełniający są zazwyczaj dostarczane oddzielnie. Moc grzewcza płomienia tlenowo-paliwowego topi materiał podstawowy i topi materiał dodatkowy. Materiał wypełniający jest zwykle tego samego rodzaju co materiał podstawowy. Ze względu na dobrą zdolność wypełniania szczelin wymagania dotyczące przygotowania spoiny są niskie. Jezioro stopionego materiału jest łatwe do obserwacji i dlatego łatwe do kontrolowania, nawet w trudnych sytuacjach. Ekonomicznie grubość materiału do spawania gazowego jest ograniczona do 3-5 mm. Proces ten stosowany jest do stali niestopowych i niskostopowych, staliwa, żeliwa szarego i metali nieżelaznych.

Istnieją dwie techniki obróbki połączeń spawanych:

→ Spawanie prawostronne

Płomień utrzymuje się na jeziorku stopu i w kierunku gotowego szwu. Wysokiej jakości spoiny spawalnicze ze stali o grubości powyżej 3 mm są bezpiecznie spawane. Drut spawalniczy unosi się „za” płomieniem spawalniczym. Płomień spawalniczy jest utrzymywany nieruchomo, podczas gdy pręt spawalniczy przemieszcza się po jeziorku spawalniczym ruchami owalnymi.

→ Spawanie lewostronne

Podczas spawania płomień jest skierowany w kierunku spawania. Pręt spawalniczy porusza się metodą ocierającą. Palnik spawalniczy podąża za prętem spawalniczym. Zastosowanie dotyczy przedmiotów o grubości do 3 mm i tworzenia gładkiej lub lekko łuszczącej się powierzchni szwu.

Zalety procedury

 1. Obocal dla stali nisko i niskostopowych
 2. Z i bez materiału wypełniacza
 3. Prosta obsługa urządzeń
 4. Prosta dostępność niezbędnej energii
 5. Skuteczne ekranowanie punktu spawania przez płomień
 6. Dobra regulacja podaży ciepła
 7. Dobra przydatność do instalacji na budowie i spawania naprawczego
 8. Dobra szczelina wykupu
 9. Prosta obserwowalność procesu spawania
 10. Niskie koszty inwestycji
 11. Niezależny od zasilania

Jaki gaz jest wymagany do spawania oksygowego?

Do spawania gazowego lub W połączeniu z paliwem tlenowym wymagany jest dwa gazy. To sprawia, że zaopatrzenie w energię jest bardzo łatwe, ponieważ potrzebna jest tylko jedna butelka acetylenu i butelka tlenu.